ALGEMENE VOORWAARDEN

GEPLAATST OP 20-06-2018

De Plintenexpert is onderdeel van De Plintenconcurrent

KvK 56253451

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met De plintenconcurrent niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of diensten van De plintenconcurrent afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Deplintenconcurrent  in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of diensten door Koper bij Deplintenconcurrent.
 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Deplintenconcurrent en Koper op basis waarvan De plintenconcurrent Producten en/of diensten aan Koper levert tegen betaling.
 5. Partijen: Deplintenconcurrent en Koper gezamenlijk.
 6. Deplintenconcurrent:de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 8. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van De plintenconcurrent, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Deplintenconcurrent uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Deplintenconcurrent gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Deplintenconcurent de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met De plintenconcurrent, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Deplintenconcurrent in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deplintenconcurrent vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Deplintenconcurrent gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Deplintenconcurrent zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De plintenconcurrent zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Deplintenconcurrent niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Deplintenconcurrent daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Deplintenconcurrent anders aangeeft.
 5. Mondelinge toezeggingen binden De plintenconcurrent slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 6. Acties en kortingen zijn enkel van toepassing op de oorspronkelijke prijzen en niet van toepassing op eerder gemaakte prijsafspraken, waarbij een lagere prijs is overeengekomen. Tevens kunnen acties en kortingen niet worden gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Deplintenconcurrent binden De plintenconcurrent niet.
 8. De prijzen in de aanbiedingen van Deplintenconcurrent zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 9. Het staat Deplintenconcurrent vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Deplintenconcurrent eerst dan tot stand nadat Deplintenconcurrent een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Deplintenconcurrent worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Deplintenconcurrent zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden De plintenconcurrent slechts, indien deze door Deplintenconcurrent schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

Artikel 5: Garantie en reclamatie

 1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Deplintenconcurrent dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 2. Deplintenconcurrent is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 3. Koper is verplicht de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Deplintenconcurrent ) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Deplintenconcurrent . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Deplintenconcurrent schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Deplintenconcurrent schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien de klacht van Koper door Deplintenconcurrent gegrond worden bevonden, zal Deplintenconcurrent naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Plintenfabriek en mitsdien de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Producten, dan wel (naar keuze van Deplintenconcurrent ) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Deplintenconcurrent  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Deplintenconcurrent voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 6. Deplintenconcurrent verleent geen garantie indien:
 7. en zolang Koper jegens Deplintenconcurrent  in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Deplintenconcurrent;
 8. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 9. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld(vocht) of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Deplintenconcurrent en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
 10. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 11. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, afbeeldingen van etiketten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Deplintenconcurrent te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 12. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Deplintenconcurrent aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

Artikel 6: Montage

Indien is overeengekomen dat Deplintenconcurrent de montage van bestelde zaken zal verrichten, dan gelden de onderstaande bepalingen van dit artikel:

 1. Bij de montagelocatie dient voldoende parkeergelegenheid te zijn voor een verlengde bus (6 meter). Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Koper.
 2. De ruimtes waar het materiaal geplaatst dient te worden, moeten begaanbaar en Arbo technisch veilig zijn. De Koper dient bij regen en slecht weer te zorgen voor een droge werkplek. De Koper is verantwoordelijk voor adequate verwarming en verlichting van de montageruimte. Er dient ruimte aanwezig te zijn om het materiaal af te korten en te bewerken.
 3. De wanden en vloeren dienen bij aanvang van de montage gereed te zijn. De wanden en vloeren dienen droog en voldoende vlak te zijn.
 4. Eventuele meubels dienen minimaal een meter van de wand te staan. De Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat bij het verplaatsen van meubels of andere handelingen die noodzakelijk zijn om de ruimte montage gereed te maken. Verzekeringstechnisch mogen de monteurs van Deplintenconcurrent  geen meubels en dergelijke verplaatsen. Indien de Koper de monteurs van Deplintenconcurrent verzoekt tot het verplaatsen van meubels, dan geschiedt dit voor risico van de Koper.
 5. Onze monteurs beoordelen ter plaatse of de ruimte voldoet aan de gestelde montagevoorwaarden. De monteurs kunnen beslissen dat de montage wordt uitgesteld of niet doorgaat, indien de ruimte niet montage gereed is. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van de Koper.
 6. Het eventueel afkitten van de wanden/plinten gebeurt in overleg met de monteur en zijn extra kosten aan verbonden € 2.95 inclusief btw per strekkende meter.
 7. Eventueel meerwerk (bijvoorbeeld ten behoeve van het op maat maken van materiaal) wordt enkel uitgevoerd op verzoek en in opdracht van de Koper. Hierbij wordt het meerwerktarief van € 59.95inclusief btw per gewerkt manuur gehanteerd.
 8. Bij de oplevering van de montage dient de Koper op de montagelocatie aanwezig te zijn, om in bijzijn van een van de monteurs het montagewerk te controleren en hierop akkoord te geven.
 9. De kosten voor de montageopdracht en het materiaal dienen direct na montage afgerekend te worden, gepast contant of per pin, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld wanneer er is overeengekomen om vooraf te betalen door middel van overboeking. In dat geval is het mogelijk dat de praktijk en daarmee de prijs afwijkt en kan het voorkomen dat er alsnog bijbetaald moet worden op basis van nacalculatie ingevolge lid 10 van dit artikel.
 10. Het kan voorkomen dat het totale aantal meters dat voorafgaand aan de montage door de Koper is opgegeven, verschilt van het totale aantal meters dat in de praktijk nodig blijkt voor het monteren. Het totale aantal meters en daarmee de totale kosten van het materiaal en de montageopdracht worden daarom bepaald op basis van nacalculatie.
 11. Zakelijke klanten krijgen van Deplintenconcurrent de mogelijkheid om op voorhand te betalen via overboeking conform pro forma factuur of achteraf per factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. De regels met betrekking tot nacalculatie zoals omschreven in lid 10 van dit artikel blijven hierbij van kracht.

Artikel 7: Prijzen

 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke fouten in de prijzen op de website van  Deplintenconcurrent binden Deplintenconcurrent niet.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Deplintenconcurrent zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen van Producten op de website van Deplintenconcurrent zijn daarentegen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 3. Het staat Deplintenconcurrent vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.
 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Indien Deplintenconcurrent de prijs na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor levering verhoogt en deze verhoging beïnvloedt de koopprijs van een tussen de Koper en Deplintenconcurrent gesloten Overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst met Deplintenconcurrent kosteloos te ontbinden, tenzij Deplintenconcurrent aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Koper de Overeenkomst met  Deplintenconcurrent in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper Deplintenconcurrent binnen 7 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 8: Facturatie en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling contant of per pintransactie bij (af)levering.
 2. Deplintenconcurrent  is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt onder rembours of nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden.
 3. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Deplintenconcurrent aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Indien Deplintenconcurrent na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn een betalingsherinnering naar de Koper stuurt, brengt Deplintenconcurrent € 25,00 aan administratiekosten in rekening.
 5. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Deplintenconcurrent maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Deplintenconcurrent  gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 6. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Deplintenconcurrent  bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Deplintenconcurrent het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Deplintenconcurrent en de verplichtingen van de Koper jegens Deplintenconcurrent onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Deplintenconcurrent heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9: Overmacht

 1. Deplintenconcurrent is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Deplintenconcurrent alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Deplintenconcurrentbehoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Deplintenconcurrent gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Deplintenconcurrent bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Deplintenconcurrent aan Koper verkochte en geleverde Producten blijft bij Deplintenconcurrent zolang Koper de vorderingen van Deplintenconcurrent uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Deplintenconcurrent wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Deplintenconcurrent geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Deplintenconcurrent of een door Plintenfabriek aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Deplintenconcurrent haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Deplintenconcurrent zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Deplintenconcurrent.

Artikel 11: Privacy en gegevensbeheer

 1. Indien Koper een bestelling plaatst bij Deplintenconcurrent, dan worden er persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Deplintenconcurrent. Deplintenconcurrent houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met Koper gesloten Overeenkomst.
 2. Deplintenconcurrent respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.
 3. Deplintenconcurrent maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die Deplintenconcurrent verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Deplintenconcurrent gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Deplintenconcurrent, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Deplintenconcurrent met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Artikel 13: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.